Matematika a čeština - 8.třída

Před-přípravný kurz

 • Kurz zajišťuje dlouhodobou přípravu a soustředí se na vysvětlení a opakování problémových témat.
 • Kurz se skládá jak z teoretické přípravy, tak praktických cvičení a testů.
 • Všechny naše příklady a cvičení odpovídají typům zadávaným v testech CERMAT.
 • Máme prokázáno, že kurz zlepšuje pochopení látky probírané ve škole a tedy i prospěch žáků.
 • Studenti před-přípravných kurzů mají přednost při zápisech do přípravných kurzů pro 9.třídu.


Podrobný obsah kurzu - matematika:

Lekce Náplň lekcí matematiky
1
 • Práce s čísly (početní operace, závorky, asociativnost, komutativnost)
 • Společný násobek/dělitel, znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na prvočísla
 • Zlomky a slovní úlohy na zlomky
2
 • Proměnné, výrazy, jednočlen, mnohočlen
 • Početní operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení)
3
 • Procenta (výpočet, vyjádření desetinným číslem a zlomkem), promile, vyjádření celku-části
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
4
 • Lineární rovnice (úpravy rovnic, zkouška, druhy řešení)
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
5
 • Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
6
 • Převody jednotek (délka, obsah, objem)
 • Vlastnosti úhlů
 • Slovní a aplikační úlohy na výše uvedené
7
 • Opakování témat která studenti považují za obtížná z lekcí 1-6
 • Rezerva
8
 • Symbolika v geometrii (bod, přímka, kružnice, úhel,...) , rozbor situace
 • Konstrukční úlohy (rovnoběžky, kolmice, úhly, trojúhelníky, osy, středová a osová souměrnost,...)
9
 • Velký opakovací test
10
 • Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trjúhelník, kružnice, rovnoběžník, lichoběžník)
 • Aplikační úlohy na obvod, obsah

Podrobný obsah kurzu - čeština:

Lekce Náplň lekcí češtiny
1
 • Podmět holý, rozvitý, vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný
 • Přísudek holý, rozvitý, slovesný, slovesně jmenný se sponou, jmenný
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
2
 • Přísudek holý, rozvitý, slovesný, slovesně jmenný se sponou, jmenný
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
3
 • Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
4
 • Předmět, vedlejší věta předmětná
5
 • Příslovečné určení místa, času, způsobu, míry, příčiny, účelu, přípustky, podmínky
6
 • Vedlejší věty příslovečné
7
 • Přívlastek shodný, neshodný, postupně rozvíjející, těsný, volný
8
 • Doplněk, vedlejší věta doplňková
9
 • Věta jednoduchá
 • Souvětí
 • Významový poměr mezi větami hlavními a mezi několikanásobnými větnými členy
10
 • Závěrečný test